1. അംബുപ്രസാദം

    1. നാ.
    2. തേറ്റാമ്പരൽ, കതകവൃക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക