1. അംബുവാഹം

    1. നാ.
    2. മേഘം
    3. മുത്തങ്ങ
    4. കായൽ, തടാകം
    5. പതിനേഴ് എന്ന സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക