1. അംബുസർപ്പിണി

    1. നാ.
    2. വെള്ളത്തിലെ അട്ട, ജളൂകം, കുളയട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക