1. അംഭസ്സ്

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. ആകാശം
  4. നാല് എന്ന സംഖ്യ
  5. ഇരുവേലി
  6. ശക്തി, ശോഭ
  7. ദ്യുലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള ലോകം, പിതൃലോകം
  8. രാശിചക്രത്തിൽ നാലാമിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക