1. അംഭോജാലയൻ

    1. നാ.
    2. അംബുജവാസൻ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക