1. അംഭോജിനി

    1. നാ.
    2. താമരച്ചെടി
    3. താമരപ്പൊയ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക