1. അംഭോധി

    1. നാ.
    2. നാല് എന്ന സംഖ്യ
    3. അംബുധി, ജലനിധി, സമുദ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക