1. അംഭോരാശി

    1. നാ.
    2. അംഭോനിധി
  2. അംബുരാശി

    1. നാ.
    2. സമുദ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക