1. അംശജ

    1. വി.
    2. (ദേവന്മാരുടെയോ മറ്റോ) അംശം കൊണ്ടു ജനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക