1. അംശവസ്ത്രം

    1. നാ.
    2. ക്രിസ്തീയപുരോഹിതന്മാർ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക