1. അംശാവതാരം

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻറെയോ മറ്റുദേവതകളുടെയോ അംശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന അവതാരം. ഉദാ: ബാലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക