1. അംശിക്കുക

    1. നാ.
    2. ഒന്നിനെ പലതായി ഭാഗിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക