1. അംശുമതി

    1. നാ.
    2. ഒരു നദി
    3. ഒരു ഔഷധി
    4. പ്രകാശമുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക