1. അംശുമാല

  1. നാ.
  2. രശ്മിസമൂഹം
  3. പരിവേഷം
 2. അംശുമാലി

  1. നാ.
  2. കിരണസമൂഹമുള്ളവൻ, സൂര്യൻ
  3. ചുവന്ന പൂവുള്ള എരിക്ക്
  4. പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക