1. അംഹനം

    1. നാ.
    2. മാറിടംകൊണ്ടൂള്ള ഗമനം, പാമ്പിനെപ്പോലെയുള്ള ഇഴച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക