1. അംഹസ്പതി

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ (ദുരിതങ്ങളെ നീക്കുന്നവൻ)
    3. (ജ്യോ.) മലമാസങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക