1. അംഹിതി

    1. നാ.
    2. ദാനം, ദാനവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക