1. അക"ങ്കൈ"

    1. നാ.
    2. ഉള്ളങ്കൈ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക