1. അകക്കുരുന്ന്

    1. നാ.
    2. അകക്കാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക