1. അകക്കോയ്മ

    1. നാ.
    2. അകത്തെ കോയ്മ, ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ മേൽ വിചാരിപ്പുകാരൻ
    3. സ്മാർത്തവിചാരവേളയിൽ സമാധാനം പാലിക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക