1. അകങ്കാലൻ

    1. നാ.
    2. തിറയാട്ടത്തിലെ ഒരു ദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക