1. അകതരണി, -തരുണി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വസൂരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക