1. അകതാർ

    1. നാ.
    2. ഉൾപ്പൂ, മനസ്സ്
  2. അകത്താർ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. അകത്തവർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക