1. അകത്തിയം

    1. നാ.
    2. തമിഴ് വ്യാകരണം, പേരകത്തിയം. (അഗസ്ത്യർ രചിച്ചതെന്നു വിശ്വാസം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക