1. അകന്മഷ, -കൽമഷ

    1. വി.
    2. മലിനമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക