1. അകപ്പറ്റ്

  1. നാ.
  2. അകമേയുള്ള പറ്റ്, സ്നേഹം
  3. കുളത്തിൽനിന്ന് ജലസേചനം നടത്തുന്ന സ്ഥലം
 2. അകപ്പാട്

  1. നാ.
  2. അകപ്പെടൽ
  3. അപകടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക