1. അകപ്പാട്ടി

    1. നാ.
    2. കാണിക്കാരുടെ ഒരു ദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക