1. അകപ്പാർ

    1. നാ.
    2. മീൻപിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം വള്ളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക