1. അകപ്പ1

  1. നാ. സംഗീ.
  2. ഒരു രാഗം
 2. അകപ്പ2

  1. നാ.
  2. തവി, കയിൽ
 3. അകപ്പ3

  1. നാ.
  2. മതിൽക്കെട്ട്, കോട്ടമതിൽ
  3. മതിൽകെട്ടിനകത്തെ മേട
  4. കിടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക