1. അകമന1

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹിക്കാൻ തോന്നാത്ത
  2. അകമന2

    1. നാ.
    2. അകത്തെ മന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക