1. അകമല

    1. നാ.
    2. മലയകം, മലയിടുക്ക്
  2. അകോമള

    1. വി.
    2. കോമളമല്ലാത്ത, സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക