1. അകമിതാവ്

    1. നാ.
    2. കമിതാവല്ലാത്തവൻ, ഭർത്താവല്ലാത്തവൻ
    3. കാമമില്ലാത്തവൻ. (സ്ത്രീ.) അകമിത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക