1. അകമ്പ

    1. വി.
    2. ഇളക്കമില്ലാത്ത, ഉറച്ച
    3. കുലുക്കമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക