1. അകരണി

  1. നാ.
  2. തോൽവി
  3. നൈരാശ്യം
  4. പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ
 2. അഗ്രണി

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. അഗ്രത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവൻ, മുഖ്യൻ
 3. ആഘൃണി

  1. വി.
  2. ചുട്ടുപഴുത്തുതിളങ്ങുന്ന, ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന (സൂര്യനെപ്പോലെ)
  3. വളരെ പണമുള്ള
  1. നാ.
  2. പൂഷാവ്, സൂര്യൻ
 4. അകാരണ

  1. വി.
  2. കാരണമില്ലാത്ത
  3. താനേ ഉണ്ടായ, ആകസ്മികമായ, യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ച
 5. അകരണ

  1. വി.
  2. കൃത്രിമമല്ലാത്ത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
 6. ആഘ്രാണ

  1. വി.
  2. മണമുള്ള, മണം പുറപ്പെടുന്ന
  3. തൃപ്തമാക്കപ്പെട്ട
 7. അകരുണ

  1. വി.
  2. കരുണയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക