1. അകരണിയ

    1. വി.
    2. കരണിയമല്ലാത്ത, പ്രവർത്തിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക