1. അകലുക

    1. ക്രി.
    2. അടുപ്പം ഇല്ലാതാകുക, വേർപെടുക, മറ്റൊന്നിൽനിന്ന് ദൂരത്താകുക
    3. മാറി ഇല്ലാതാകുക, വിട്ടൊഴിയുക, ഉദാ: ദുഃഖം വിട്ടകലുക, ദാരിദ്യ്രം അകലുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക