1. അകളങ്ക

    1. വി.
    2. കളങ്കമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക