1. അകവാർപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കരപ്പൻ
    3. അർബുദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക