1. അകവി

    1. നാ.
    2. കവിയല്ലാത്ത ആൾ
    3. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക