1. അകാന്ത

  1. വി.
  2. ആഗ്രഹിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത
 2. അകാന്തി

  1. നാ.
  2. കാന്തിയില്ലായ്മ, ശോഭയില്ലായ്മ; എഴുത്തിലെ അഭംഗി
 3. അഗ്നിദ

  1. വി.
  2. അഗ്നിയെ നൽകുന്ന
  3. തീവയ്ക്കുന്ന
  4. ദഹനശേഷി നൽകുന്ന
 4. അഗ്നിധ്

  1. നാ.
  2. യാഗാഗ്നി കൊളുത്തുന്ന പുരോഹിതൻ
 5. അഗ്നീത്ത്

  1. നാ.
  2. യാഗാഗ്നി കൊളുത്തുന്ന ഋത്വിക്ക്
 6. ആഗന്തു

  1. വി.
  2. വന്നുചേരുന്ന, എത്തിച്ചേരുന്ന, വെളിക്കുനിന്നു വന്നു ചേരുന്ന
  3. പുറത്തുള്ള
  4. യദൃച്ഛയാ വന്നുചേർന്ന, അവിചാരിതമായ
  5. അതിഥി, വിരുന്നുകാരൻ
  6. അന്യൻ
 7. ആകൂണിത

  1. വി.
  2. ചുരുങ്ങിയ, സങ്കോചംപ്രാപിച്ച
 8. അഗണിത

  1. വി.
  2. എണ്ണമില്ലാത്ത, അറിയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക