1. അകാന്തി

    1. നാ.
    2. കാന്തിയില്ലായ്മ, ശോഭയില്ലായ്മ; എഴുത്തിലെ അഭംഗി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക