1. അകാമദ

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹങ്ങളെ കൊടുക്കാത്ത
  2. അകൗമുദി

    1. നാ.
    2. കൗമുദി (നിലാവ്) ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക