1. അകാരാദിസൂചി

    1. നാ.
    2. അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലുള്ള വിഷയസൂചിക, ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു വിഷയങ്ങളെ അക്ഷരമുറയ്ക്ക് അടുക്കിച്ചേത്തിട്ടുള്ള അനുബന്ധം, പദസൂചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക