1. അകാരുണിക

    1. വി.
    2. കാരുണ്യമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക