1. അകാര്യകാരി

    1. നാ.
    2. വേണ്ടപോലെ കർമം ചെയ്യാത്തവൻ, സ്വധർമം ചെയ്യാത്തവൻ. (സ്ത്രീ.) അകാര്യകാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക