1. അകാലപക്വം

    1. വി.
    2. അകാലത്തിൽ പക്വമായ, മൂപ്പെത്താതെ പഴുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക