1. അകാലമരണം

    1. നാ.
    2. പ്രായമെത്തുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മരണം, ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള മൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക