1. അകാലമൂർത്തി

    1. നാ.
    2. നിത്യപുരുഷൻ, ഈശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക