1. അകാള

  1. -
  2. അകാല.
 2. അക്കൾ

  1. നാ.
  2. കക്ഷം. (താരത.) അക്കുളം
 3. അക്കാൾ

  1. നാ.
  2. അക്ക, ചേച്ചി
  3. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി, മൂധേവി
 4. ആകുളി

  1. നാ.
  2. ഒരുവക ചെണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക