1. അകാളിക

    1. വി.
    2. മിഷിയല്ലാത്ത, കറുപ്പല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക